[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng

[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 74 : Hậu Chính Thức Đính Hôn

EDITOR : PARK HOONWOO

Beta: Kyu

Ps: Tình hình là trang hai sẽ có một vài cảnh H, nếu ai không muốn đọc thì cứ bỏ qua mà đến trang 3 nhé, thật ra thì mình edit khúc đó dở thấy mồ, cho nên mấy bạn không đọc cũng được.

One thought on “[ Harry Potter Đồng Nhân ] Vinh Quang Vĩnh Hằng – Chương 74 : Hậu Chính Thức Đính Hôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s