[HP/DRAHAR] DRACO…EM GẶP ÁC MỘNG (HOÀN)

Tác giả: Sa Đường Kết Tử

Editor: Ying

Beta: June

Edit: Team Cục Đá

Thiết kế bìa: Yue

Tiến độ bản Raw: Hoàn

Tiến độ bản edit: Chưa hoàn

Thể loại: HP đồng nhân, 1×1, HE

Số chương: 12

WATTPAD

Mục Lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

CHÍNH VĂN HOÀN

Phiên ngoại

TOÀN VĂN HOÀN